IZLOŽBA Idejno rješenje SK Tunel DB, 06.01.2017. godine - Fond memorijala

Dana 12.01.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 17:00 sati, u multimedijalnoj sali Fonda memorijala (ul. Širokac br.1) bit će otvorena izložba pristiglih radova na konkursu za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomenički kompleks Tunel D-B. Ovom prilikom bit će uručene nagrade autorima najboljih konkursnih radova. Također, svi zainteresovani autori imat će mogućnost uvida u dokumentaciju Komisije, odnosno zapisnike o evaluaciji i selekciji pristiglih radova.

Izložba će biti otvorena svaki radni dan u periodu od 10 oo h do 12 oo h , izuzev 18.01.2017. godine

    Pozivamo Vas da nam se pridružite i podržite promociju jednog ovako značajnog i jedinstvenog projekta – Spomenički kompleks Tunel D-B.
19.12.2016. godine

ODLUKA O DODJELI NAGRADE


po

Konkursu za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za "Spomenički kompleks Tunel D-B"Radove možete pogledati slijedeći linkove:

Druga nagrada
Autor: Sabina Tanović,diaTreća nagrada
Autori: Zejd Kobilica, ma.dia, ;Jasmin Sirćo, ma.dia;
Saradnici: Emina Alić, ma.dia; Mersiha Čerim; ma.dia; Asmir Šabić, ma.dia; Zulejha Šabić-Zatić, ma.diaSpecijalna nagrada
Autor: Vernes Čaušević ma.dia
Borba protiv korupcije, 04.11.2016. godine - Fond memorijala

Prijava korupcije

Šta je sistem za prijavu povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije?

Pored uobičajenih načina prijave povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije (pismeno, usmeno, telefonski i putem sandučića za poštu), Ministarstvo za boračka pitanja Vam omogućava prijavu povrede službene dužnosti putem on-line sistema. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

 

Prijavu korupcije možete izvršiti putem linkova sa desne strane, na jedan od dva načina:

1. ANONIMNO, i u tom slučaju nije moguće pratiti status rješavanja prijave,

2. KAO REGISTROVANI KORISNIK, što Vam omogućava da pratite status rješavanja svoje prijave i dobijete povratnu informaciju.


 
Kako pregledati status prijave povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije?

Ovaj servis moguć je samo za osobe koje se registriraju u sistem. Prilikom registracije se ne traže personalni podaci već samo kontakt e-mail. Nakon registracije možete prijaviti korupciju ili provjeriti status Vaših prethodnih prijava.

Za koje oblike povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije je namijenjen sistem?

Povredom službene dužnosti sa obilježjima korupcije u smislu ove prijave smatra se zloupotreba (i prekoračenje) službenih ovlasti, kršenje pravila radne discipline koje se odnose na sukob interesa, korištenje sredstava ili imovine u privatne svrhe, korištenje informacija koje su službeno dostupne radi sticanja pogodnosti za sebe ili svoje srodnike, primanje poklona, usluga ili koristi za sebe ili drugoga koje nije u skladu sa propisima, kao i svaka radnja koja čini obilježje nekog krivičnog djela protiv službene dužnosti kojim se ostvaruje korist za sebe ili drugoga.

Javni oglas, 28.03.2016. godine - Fond memorijala

Za podnošenje zahtjeva za sticanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, te veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu

27.02.2016.

J A V N I  O G L A S

za podnošenje zahtjeva za sticanje prava za ukop na ŠSM "Kovači” i „Aleji veterana", te na podizanje jedinstvenog spomen obilježja licima definisanim članom 50. i članom 51. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine KS", broj:45/12 – prečišćeni tekst) za 2016. godinu

I      Podnošenje zahtjeva

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14); članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i članovi porodica umrlih veterana sa područja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom, za sticanje slijedećih prava:

1. Na ukopno mjesto u Aleji veterana u groblju "Vlakovo” za sve ekshumirane šehide/poginule borce OS RBiH kao i MUP-a koji su u trenutku pogibije bili pripadnici OS u zoni odgovornosti i jedinicama  I Korpusa Armije R BiH („Službene novine KS", broj:12/12), shodno zahtjevu porodice, najbližih srodnika ili boračkih udruženja

2. Na ukopno mjesto na ŠSM "Kovači” za sve ekshumirane šehide/poginule borce OS R BiH kao i MUP-a koji su u trenutku pogibije bili pripadnici OS u zoni odgovornosti i jedinicama  I Korpusa Armije R BiH, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o Utvrđivanju statusa grobalja na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS", broj:14/97, 11/03 i 32/07), shodno zahtjevu porodice, najbližih srodnika ili boračkih udruženja

3. Za postavljanje jedinstvenog spomen obilježja svim šehidima/poginulim borcima, veteranima i roditeljima šehida/poginulih boraca-branitelja  Oružanih snaga R BiH definisanim članom 50. i članom 51. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine KS", broj:45/12 – prečišćeni tekst) shodno zahtjevu porodice, najbližih srodnika ili boračkih udruženja zavisno od kategorije za koju se obilježje podiže,  te sticanje trajnu zaštite i održavanje grobnog mjesta putem Fonda memorijala.

4. Za donaciju jedinstvenog spomen obilježja svim šehidima/poginulim borcima radi samostalnog postavljanja za lica koja su ukopana izvan Kantona Sarajevo, a prema raspoloživim sredstvima i Odlukom Nadležnog organa.

 II    Mjesto podnošenja zahtjeva


Za sticanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (ul. Širokac br.22, 71000 Sarajevo).

III   Rok podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4. podnose se kontinuirano tokom godine, a u zavisnosti od raspoloživih namjenskih budžetskih sredstava;

Svi zahtjevi koji se podnose po objavljenom Javnom pozivu - oglasu će se rješavati, odnosno odobravati samo ako su podnešeni u vremenu trajanja Javnog poziva - oglasa.
 
IV   Sredstva za finansiranje prava

Sredstva za finansiranje navedenih prava planiraju se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupno raspoloživih budžetskih sredstava.
 

Obrasci za podnošenje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Fondu memorijala KS mogu se preuzeti u Upravnoj zgradi Fonda memorijala na adresi Širokac br 22, Stari Grad, Sarajevo ili na Internet prezentaciji Fonda memorijala  www.dasenezaboravi.org.ba  podstranica Informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti na info punktu i putem telefona 033/252 - 210

 

Broj:    13- 14-41-86/16                                   DIREKTOR

Sarajevo, 27.02.2016.god.                        Nurudin Džiho, dipl pravnikFond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata