Bosna i Hercegovina u UN-u, 22.05.2015. godine - Fond memorijala

23 godina članstva BiH u UN-u

Danas se navršava 23 godina otkako je Generalna skupština UN-a primila BiH u svoje članstvo.22. maja 1992. godine tadašnja Republika BiH je jednoglasno primljena u članstvo UN-a rezolucijom 46/237 Generalne skupštine UN-a. Učinjeno je to nakon referenduma o nezavisnosti u BiHSavjet bezbjednosti je 20. maja 1992. godine usvojio odluku kojom se preporučuje Generalnoj skupštini da se Republika BiH primi u članstvo Ujedinjenih nacija. Usvojena je rezolucija 755 kojom je podržana ova preporuka. Dva dana kasnije, BiH je primljena u članstvo UN-a i to je svakako jedan od najznačajnijih datuma u istoriji BiH.
Generalnoj skupštini UN-a obratio se tada i ministar vanjskih poslova Republike BiH Haris Silajdžić, a činu prijema prisustvovao je i Predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović.


 Da se ne zaboravi!


Granatiranje Zetre, 21.05.2015. godine - Fond memorijala

Granatom ispaljenom sa agresorsko-četničkih položaja21.maja 1992. godine, s Kromolja, oko 12 sati, Zetra je zapaljena. Pripadnicima Teritorijalne odbrane i vatrogascima gašenje požara otežavalo je žestoko granatiranje ovog lokaliteta.

Snimci Zetre u plamenu obišli su cijeli svijet.Dvorana Zetra dio je Olimpijskog centra u sarajevskom naselju Koševo. Nalazi se u blizini stadiona "Asim Ferhatović - Hase", na kojem se održala ceremonija otvaranja i zatvaranja Zimskih Olimpijskih igara 1984. godine.Podrum Zetre tokom agresije korišten je kao sklonište, a tu su se nalazila i skladišta mnogih humanitarnih organizacija.

Tog dana izgorio je ponos grada Sarajeva.

Nakon završetka agresije Zetra je obnovljena 1999. godine uz pomoć Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Danas ovaj objekat nosi ime Juan Antonio Samaran, po predsjedniku Olimpijskog komiteta koji je 1984. godine otvorio Olimpijske igre u Sarajevu.


Da se ne zaboravi!JAVNE NABAVKE, 20.05.2015. godine - Fond memorijala

Na osnovu Člana 17. stava (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH", broj: 39/14), Upravni odbor donio je
PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida.

Na našoj stranici Projekti podstranica Javne nabavke možete se informisati o Javnim nabavkama koje se odnose na robe, usluge i radove planirane za sprovođenje u 2015. godini.

Aktuelni poziv su:


1) Na našoj stranici Projekti, podstranica Javne nabavke možete preuzeti Obavještenje o Nabavci br: 787-6-2-19-3-2/15 od 06.05.2015. godine a koja se odnosi na "Izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog projekta "Spomenički komleks tunel D-B", dok se odmah zatim nalazi i Prijava za konkurs koju zainteresovani Autori trebaju popuniti i potpisati a radi prijave na navedeni Poziv.

2) 
Na našoj stranici Projekti, podstranica Javne nabavke možete preuzeti Obavještenje br 787-7-3-31-3-4/15  od 15.05.2015. godine a kojaje se odnosi na "IZGRADNJU OGRADE NA MEZARJU MOKRINE-LAZE".
Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Fonda memorijala, na adresu Širokac br: 22, 71000 Sarajevo. Svaki radni dan od 08:00h do 16:00h. Tenderska dokumentacija je besplatna, svi koji žele preuzeti TD dužni su dostaviti pismeni zahtjev lično ili na e-mail: javnenabavke@memorijal.com.ba, ili dostaviti poštom.

3) Na našoj stranici Projekti, podstranica Javne nabavke možete preuzeti Tendersku dokumentaciju koja se odnosi na Javnu nabavku u Otvorenom postupku "Izvođenje radova na izradi i postavljanju nišana/spomenika za umrle branitelje Armije R BiH u Kantonu Sarajevo"

 
Ukoliko odlučite da učestvujete u postupku Javne nabavke dužni ste na elektronsku poštu javnenabavke@memorijal.com.ba dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili isti uputiti poštom na adresu: Fond memorijala, Širokac 22, 71000 Sarajevo.
Ukoliko se pismeni zahtjev ne dostavi, na jedan od navedenih načina ponuđač gubi pravo učešća u Javnom nadmetanju.


Za pregled Plana potreban Vam je program za otvaranje dokumenata u "PDF" formatu.

Upravni odbor, 04.05.2015. godine - Fond memorijala

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA
SARAJEVO
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima   Federacije   Bosne   i   Hercegovine   ("Službene
novine  Federacije  BiH",  br.  12/03,  34/03  i  65/13),  i  tačke  V Odluke  o  standardima  i  kriterijima  za  imenovanje  na  poziciju
predsjednika   i   članova   Upravnog   odbora   Fonda   Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/04), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisuje

OGLAS

ZA IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Oglašava se pozicija u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje   grobalja   šehida   i   poginulih   boraca,   memorijalnih
centara  i  spomen-obilježja  žrtava  genocida  (u  daljem  tekstu:Fond), i to:
-     predsjednik Upravnog odbora - 1 izvršilac
-     člana Upravnog odbora - 4 izvršioca.
Imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora će se izvršiti primjenom kriterija i da se, od kandidata koji su se prijavili
na oglas, izaberu izme|u ostalog:
-     jedan član Upravnog odbora iz reda stručnih uposlenika Fonda,
-     jedan član (uključujući i predsjednika ) Upravnog odbora kojeg predloži Ministarstvo za boračka pitanja.
Opis pozicije-nadležnost Upravnog odbora:
-     Donosi Statut Fonda na koji saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština),
-     Donosi srednjoročne planove i programe rada Fonda na koji saglasnost daje Vlada,
-     Donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda,
-     Prati  realizaciju  planova  i  programa  rada  Fonda,  vrši kontrolu namjenskog i racionalnog korištenja sredstava
Fonda,
-     Utvr|uje    kriterije    i    mjerila    za    usmjeravanje    i raspore|ivanje sredstava Fonda,
-     Usvaja završni račun Fonda,
-     Usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Fonda,
-     Obavlja i druge poslove za koje je ovlašten propisom,
Statutom i drugim opštim aktima Fonda.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.
Naknada za rad u Upravnom odboru utvr|uje se opštim aktom Fonda.
Kandidat  za  imenovanje  mora  ispunjavati  slijedeće opšte uslove:
-     da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list),
-     da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
-     da   nije   otpušten   iz   državne   službe   kao   rezultat disciplinske   mjere   na   bilo   kojem   nivou   u   Bosni   i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
(dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
-     da se na tog kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (dokaz:  izjava  potpisana  i  ovjerena  od
strane nadležnog općinskog organa),
-     da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama  vlasti  Bosne  i
 Hercegovine  ("Službeni  glasnik BiH", broj 16/02) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).
Pored navedenih opštih uslova kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
-     univerzitetska   diploma   (VII   stepen   školske   spreme-ovjerena kopija diplome),
-     najmanje  pet  godina  radnog  iskustva  u  struci  (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu u struci, na poslovima VII
stepena školske spreme),
-     da  nema  privatni  finansijski  interes  u  Fondu  u  čiji  se Upravni   odbor   imenuje   (dokaz:   izjava   potpisana   i
ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
-     da nije direktor javne ustanove (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
-     da nije član više od jednog upravnog i nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog
općinskog organa).
Dokumenti   kojima   se   dokazuje   ispunjavanje   opštih   i posebnih uvjeta ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu  i  kontakt  telefon,  priložiti  originalne  dokumente  ili
ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih oglasom.
Oglas   ostaje   otvoren   15   dana   od   dana   posljednjeg objavljivanja.  Oglas  će  biti  objavljen  u  "Službenim  novinama
Federacije BiH" i u Dnevnom avazu.
Nepotpune   i   neblagovremene   prijave   neće   se   uzeti   u razmatranje.
Prijave na oglas se dostavljaju na adresu:
Kanton Sarajevo - Ministarstvo  za  boračka  pitanja  Kantona  Sarajevo,  Sarajevo,
ulica   Reisa   Džemaludina   Čauševića   broj   1, 
 uz   naznaku:
"PRIJAVA   NA   OGLAS   -   PREDSJEDNIK   I   ČLANOVI
UPRAVNOG ODBORA Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i
očuvanje   grobalja   šehida   i   poginulih   boraca,   memorijalnih
centara i spomen-obilježja žrtava genocida - NE OTVARAJ".
Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti
uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada
Kantona Sarajevo.
Kandidat  koji  bude  pozvan  na  intervju  dužan  je  dostaviti uvjerenje da nije osu|ivan za krivično djelo i za privredni prestup
nespojiv  sa  dužnošću  u  Upravnom  odboru,  pet  godina  od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne i
uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokazi, uvjerenje   od   nadležnog   MUP-a   i   uvjerenje   od   nadležnog
općinskog suda).
Lični  podaci  o  podnosiocima  prijava  su  tajni  i  mogu  se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih
podataka  BiH  ("Službeni  glasnik  BiH",  br.  49/06  i  76/11).
Kandidati  koje  nakon  intervjua  preporuči  Komisija  za  izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.
Imenovanje kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora izvršiti će Vlada Kantona Sarajevo na osnovu sastavljene
liste povoljno ocijenjenih kandidata.
(Sl-354/15-F)Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata