Ubijanje Sarajeva, 05.02.2019. godine - Fond memorijala

Zločin nad građanima Sarajeva na pijaci Markale

Danas je Dan sjećanja na sve stradale građane grada Sarajeva u periodu opsade 1992-1995. godine

5. februara 1994. oko 12.30 sati s neprijateljskih položaja na području sela Mrkovići, iz oruđa četničkih falangi, ispaljen je minobacački projektil kalibra 120 mm, koji je pao na gradsku pijacu Markale u Sarajevu.

Usljed eksplozije poginulo je 68 civila, a teže i lakše ranjene su 142 osobe.

5.februar se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježava kao  Dan sjećanje na žrtve srbijansko crnogorske agresije i zločina koje su počinili u periodu od 1992. do 1995.godine sa svojim saučesnicima, zločincima kojima je Bosna i Hercegovina pružila sve a oni su joj vratili bezočnim ubijanjem sunarodnika.

Tog dana poginuli su:

Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Tokom višegodišnje teške opsade Sarajava od 1992. do 1995. godine najviše su stradali civili, pa je datum zločina na Markalama kao jedne od najtežih masovnih pogibija i ranjavanja građana, postao sinonim za Dan sjećanja na pogibiju ovih i svih drugih civila koji su često ciljano gađani i bili 'krivci' samo zato što su u opsjednutom gradu, boreći se za preživljavanje, stalno bili u potrazi za hranom, vodom i ogrjevom.

U Sarajevu je ubijeno 11.000 građana, a od njih 1.601 dijete, dok ih je 50.000 teže ili lakše ranjeno. Ruke onih koji su to učinili ali i onih koji su to omogućili ostat će obilježene krvlju nevinih kroz vjekove i generacije koje dolaze. 

Grad je u prosjeku dnevno razaralo 329 granata.

Građani Sarajeva su preživjeli, kao što su preživljavali kroz istoriju, bez obzira na palikuće, ubice i zlotvore koji su na njih i njihov Grad kidisali. 

Da se ne zaboravi!
Masakr na Dobrinji, 04.02.2019. godine - Fond memorijala

U ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8 na Dobrinji je 4. februara 1994 godine, usljed rasprskavajućeg dejstva tri minobacačke granate ispaljene sa zločinačkih položaja u Lukavici, smrtno stradalo devet a teže i lakše ranjeno 16 naših sugrađana. Stradali su građani koji su čekali u redu za humanitarnu pomoć. 
 Od njih su dvoje još bila djeca. 
 Granate su ispaljene oko 11:25 sati, jedna za drugom. Prva je eksplodirala na asfaltnoj pješačkoj stazi kod javne garaže u ulici Oslobodilaca Sarajeva, druga iza zgrade na Trgu Zlatnih ljiljana broj 3 i treća na lijevom gornjem uglu prozora stana broj 2 u ulici Oslobodilaca Sarajeva.

Ubijeni su:

Seida Baličevac,
Osman Hebibović,
Emin Kolar,
Enver Mustagrudić,
Muškija Pribinja,
Mirsad Spahić,
Selima Spahić,
Aiša Šito i
Jadranka Tendžera.


Da se ne zaboravi!LICITACIJA, 25.01.2019. godine - Fond memorijala

Broj:13-14-14-24/19
Sarajevo, 25.01.2019.godine    

      Na osnovu člana 6. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara spomen-obilježja žrtava genocida             ( „Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/04 - Prečišćeni tekst, 5/05, 9/06, 31/07) i člana 12. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca              ( „Službene novine Kantona Sarajevo", broj:7/05 i 3/07), a u skladu sa Odlukom o prodaji službenog vozila Fonda memorijala, broj:13-14-02-24/19 od 15.01.2019.godine, Fond memorijala, objavljuje


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA
KUPOVINU VOZILA FONDA MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO

I. Predmet prodaje 

Škoda Octavia A5 2,0 TDISmeđa
Registarske oznake: A18-K-077, 
Istek registracije: 15.04.2019.
Godina proizvodnje: 2008. godina
Broj šasije: TMBBE21ZX8S150569,
Vrsta motora: Diesel, 
Jačina motora: 103 KW,
Zapremina motora: 1968 ccm,
Broj motora: BKD884339
Pređeni kilometri: 168.680,00 kilometra

Nabavna vrijednost vozila u KM39.517,00
Početna prodajna cijena u KM7.500,00II. Pravo učešća

Pravo učešća u licitaciji imaju fizička i pravna lica, koja prije utvrđenog roka za licitaciju dostave ponudu i uplate predviđeni depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji koji ne može biti manji od 8% početne vrijednosti vozila koje je predmet pomenute licitacije,  a za predmet prodaje motornog vozila Škoda Octavia iznos od 600 KM.
Depozit se uplaćuje na blagajni Fonda memorijala adresa Širokac 20, Sarajevo, a najkasnije do isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. 
Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Fondu memorijala i članovi njihove uže porodice.

III. Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

1. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

2. Vozilo se može pogledati na parkingu Fonda memorijala, radnim danom od 09:00 h do 15:00 h.

3. U vezi pregleda vozila možete kontaktirati osobu iz Fonda memorijala na telefon broj: 033 252 216, Mirsad Delalić i 033 252 215 Edina Vujković.


IV. Dostavljanje ponude

1. Ponude se dostavljaju na odgovarajućem popunjenom obrascu koji će se moći preuzeti na blagajni Fonda memorijala prilikom uplate depozita. Ponude se, također, dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti, sa naznakom "NE OTVARAJ”- Ponuda za prodaju vozila putem licitacije, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita. 

2. Ponude se mogu dostaviti svaki radni dan u vremenu od 08:00 h do 16:00 h, a zadnji dan isteka roka od 08:00 h do 14:00 h.

3. Ponude se dostavljaju lično na Protokol Fonda memorijala.

4. Protokol Fonda memorijala upisuje datum i vrijeme prijema ponuda i isti upisuje na potvrdi o prijemu ponuda.

5. Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u javnom oglasu neće se uzeti u razmatranje.

6. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 07.02.2019. godine u 14:05 sati na adresi Fond memorijala, Širokac 22.

7. Na otvaranju ponuda, odnosno na javnom natjecanju, može sudjelovati fizička osoba lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili oponumoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.V. Sadržaj ponude
   
Ponuda obavezno treba da sadrži:

a)Ako ponudu dostavlja fizička osoba: 

1.ime i prezime,
2.ime jednog roditelja,
3.adresu i broj telefona,
4.ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta

b)Ako ponudu dostavlja pravna osoba:

1.naziv pravne osobe,
2.adresu i broj telefona,
3.rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa,
4.ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije,
5.potpis ovlaštene osobe i pečat,

c)Iznos ponude u KM potpisan od strane ponuđača,
d)Dokaz o uplati depozita,
e)Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude. Ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Ponuda mora biti složena redosljedom kako je navedeno u stavu 1. ovog člana Pravila.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude se neće uzimati u razmatranje.
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VI.Tok licitacije

1. Postupak nadmetanja, odnosno licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumjeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

2. Nakon registracije učesnika licitacije daje se mogućnost učesnicima da postave pitanja u vezi postupka natjecanja.

3.  Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži:
       a)    Naziv ponuđača,
       b)    Redni broj ponude po prispijeću
        c)    Ponuđeni iznos i
        d)    Prihvatljivost ponude.

4. Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.

5. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

6. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo.

7. Nakon otvaranja ponuda Komisija utvrđuje rang listu najpovoljnijih ponuđača licitacije, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje/licitacije.

8. Ako se na javni oglas odazove jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, predsjednik Komisije ga proglašava pobjednikom procedure licitacije.

9. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Fonda memorijala.

10. Nakon zaključene licitacije, Komisija  utvrđuje rang listu ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatira se da je imovina prodana najpovoljnijem ponuđaču, odnosno ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za navedeno motorno vozilo.

11. Zapisnik o toku licitacije i otvaranja ponuda potpisuju predsjednik Komisije i oba člana Komisije.

12. Ponuđač ima pravo povući ponudu pisanim putem, a obavijest o povlačenju ponude mora stići u prostorije Fonda memorijala do momenta otvaranja ponuda, u suprotnom, nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

13. Ako se prodaja ne izvrši u postupku licitacije zakazuju se naredne licitacije u roku najmanje od 15 (petnaest) do 30 (trideset) dana od prethodne licitacije.

VII. Obaveze kupca

1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora po pozivu a najduže u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismene obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije, te će istom biti vraćen uplaćeni iznos depozita po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatit puni kupoprodajni iznos u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora a plaćanje se vrši sa bankovnih računa koji su navedeni u obrascu ponude.

3. Sve  obaveze, carina, porez i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac.

4. Ponuda se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

5. Ukoliko izabrani ponuđač/kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a Fond memorijala zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

6. Primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

7. Uplata kupoprodajne cijene, odnosno iznosa po kojem je prodato službeno vozilo, vrši se na transakcijski račun Kantona Sarajevo: 3389002208333632, sa naznakom "Kupovina vozila Fonda memorijala”.

VIII. Dodatne informacije

Sve informacije u vezi s javnim oglasom mogu se dobiti radnim danima u periodu od 09:00 h do 15:00 h, na brojeve telefona: 033 252 216 i 033 252 215.

Fond memorijala zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenih motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.
Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, depozit se vraća sa blagajne Fonda memorijala, nakon završene licitacije, uz priloženi dokaz o uplati depozita.


 D I R E K T O R 
Suad Zijadić, profesorFond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata